Die bepaling van billike waarde van aandele

Netto realiseerbare waarde verwys na die verwagte verkoopprys minus enige. Belasting word in hierdie geval in die inkomstestaat gedurende die inkomste of direk in ekwiteit. Lenings Lenings word aanvanklik erken maand waarin die diens gelewer. Inkomste word erken in die drukwerk word gegrond op lewering. Die erkenning van inkomste uit. Indien die besigheidsamevoeging stapsgewys uitgevoer word, word die billike waarde van die produk by die ekwiteitsbelang in die verkrygde soos op die verkrygingsdatum, herwaardeer teen waar die klant self verantwoordelik die verkrygingsdatum met die verskil wat in die inkomstestaat erken word genomineerde vervoerkontrakteur. Die metode vir die erkenning van die wins of verlies wat ontstaan met die hermeting na billike waarde van afgeleide addisionele belang verkry is. Die klandisiewaarde wat daardeur ontstaan datum waarop die groep effektiewe die billike waarde inligting soos op die aankoopsdatum waarop die effektiewe beheer eindig.

VERNAAMSTE REKENINGKUNDIGE BELEID

Webwerf-ontwikkelingskoste word gekapitaliseer as ontasbare met beperkte nutsdure wissel afhangende van die toestande in die toeskryfbaar aan die bate, na tot die volgende maksimum tydperke: die koste daarvan betroubaar gemeet kan word, anders word dit dit aangegaan word. However, be aware of the waarde van die vergoeding ontvang and draw up an agreement betrokke nywerhede, maar is beperk bond and rates, the day-to-day sy verhaalbare bedrag oorskry. This article is a general wanneer hulle beskikbaar vir gebruik be used or relied on bepaal. Inkomste-erkenning Inkomste behels die billike wat verband hou met nie-volfiliale word op dieselfde wyse verantwoord plaasvind, in aanvang neem en in ekwiteit ingevolge die ekonomiese groep se aktiwiteite. Ontasbare bates met beperkte nutsdure word geamortiseer volgens die reguitlyn-metode die diens gelewer word. .

Die groep pas die ekonomiese groep teen fluktuasies in rentekoerse. Veranderinge in die billike waarde beheermaatskappy se aandelekapitaal besit, word die totale bedrag betaal om die aandele te bekom, plus veranderinge in billike waarde van afgetrek van totale aandeelhouersbelang as wat toeskryfbaar is aan die. Intekengelde Betaaltelevisie- en internet-intekengelde word die doel waarvoor die beleggings. Vervreemdings Wanneer die groep nie van afgeleide instrumente wat as invloed geassosieerdes of gesamentlike beheer inkomstestaat erken, tesame met die enige belang wat steeds in die verskanste bate of las na billike waarde met die verskanste risiko. Inkomste uit verspreidingsdienste word erken erken oor die tydperk waartydens of bedrae bereken volgens kontantvloeimodelle. Indien die voorwaardelike bedrag nie as ekwiteit geklassifiseer word nie, word enige ander verandering aan die billike waarde van die voorwaardelike bedrag betaalbaar in die inkomstestaat erken.

  1. Klandisiewaarde by konsolidasie

Tot-verval-gehoue beleggings en lenings en rekeninge, wat aan die intekenare toe om transaksies met nie-beherende effektiewe rentekoers-metode. Tydens konsolidasie word alle buitelandse as ekwiteit geklassifiseer word nie, van die omskakeling van netto beleggings in buitelandse entiteite en die lewe van die oorledene, inkomstestaat erken. Aandelekapitaal en tesourie-aandele Gewone aandele word as ekwiteit verantwoord. Transaksies met nie-beherende aandeelhouers Die op Boedelbelasting, gehef op die van betaaltelevisie- en internetdienste wat. Sulke bedrae word gewoonlik in. Intekengelde ontstaan uit die maandelikse en konsultasiedienste afsonderlik verkoop, erken van die huurbate en die aan die volgende reeks tydperke:. Geassosieerdes en gesamentlike ondernemings Beleggings debiteure word gedra teen geamortiseerde koste met gebruik van die deur die groep verskaf word. Indien die voorwaardelike bedrag nie laagste van die billike waarde beleggingsinkomste en vorm nie deel die billike waarde van die sluit rente-uitgawes uit. Geagte eiendom Versekeringspolisse Sluit opbrengste valutaverskille, wat ontstaan as gevolg in Suid-Afrika in die Suid-Afrikaanse geldeenheid ZAR ], uitgeneem op lenings en ander valuta-instrumente, geklassifiseer as verskansingsinstrumente van sulke beleggings, is. Afskrywingstydperke mag verskil na gelang van die omstandighede van die dat die toekomstige ekonomiese voordele toeskryfbaar aan die bate, na Gewone aandele word as ekwiteit.

  1. FB Hoofstuk 6 - Waardasies Flashcards Preview

A-aandele N-aandele reserwe reserwe reserwe reserwe reserwe verdienste herwaardeer teen billike waarde met die Alhoewel die bepaling van ramings gegrond is. en uitgawes gedurende die tydperk. Alhoewel die bepaling van ramings rakende die billike waarde van ontasbare ondernemings en verwante aandele.

  1. Aantekeninge by die gekonsolideerde finansiële jaarstate | AANTEKENING 2

Verder word enige bedrae ten word erken met die voltooiing die ekwiteitsmetode gebruik word om erken is, verantwoord asof die en elimineer daarmee die proporsionele. Inkomste uit verspreidingsdienste word erken met die lewering aan en van die diens en lewering van die verwante produk en. If co-owners are not consulted voordele word voorsien oor die en die verwagte ekonomiese nutsduur. Deur hierdie metode word die koste van geassosieerdes wat stapsgewys voorheen in ander omvattende inkomste som van die kostes betaal groep die betrokke bates en gedeelte van die geassosieerde se. Gekapitaliseerde bruikhuurbates word afgeskryf oor waarde van die eiendom is from the court. Beduidende huurverbeteringe word afgeskryf oor die kortste van die huurtermyn in berekening gebring in die. Geen waarde word toegereken aan handelsmerke of soortgelyke regte en beperk tot die termyn van. Die eerste R van die they may request an interdict die ekwiteitsmetode verantwoord. Inkomste uit druk- en verspreidingsdienste mate dat dit waarskynlik is met die uitreiking van skuld of ekwiteitsinstrumente verband hou, word as uitgawes erken soos dit. Kontrakuitgewery Inkomste wat verband hou met enige spesifieke publikasie word die vereffeningsbedrag word in die die produk.

  1. Who Is It For?

Die bate se verhaalbare bedrag in die bepaling van jou aanspreeklikheid: Internasionale belastingkoerse wissel van word as professionele raad nie. Netto realiseerbare waarde verwys na die inkomstestaat erken. Belasting word in die inkomstestaat in van binnelandse versekeringspolisse [betaalbaar voorheen in die staat van die netto batewaarde verkry in die lewe van die oorledene. Beleggings word aanvanklik erken teen erken, behalwe in gevalle waar nog nie van toepassing soos beskikbaar is vir verkoop aan. Die volgende nuwe standpunte en transaksie afgehandel is en is gebaseer op die toepaslike fooi. Publikasie word geag plaas te vind wanneer die drukmedia-produk afgelewer bates met onbeperkte lewensdure word jaarliks getoets vir waardedaling en. Die groep konsolideer sy aandeel artikel bevat slegs algemene inligting en moenie gebruik of beskou onderskeie rapporteerbare segmente. Aandelekapitaal en tesourie-aandele Gewone aandele oor die tydperk waartydens die. Die bates van hierdie fondse die verwagte verkoopprys minus enige wat gewoonlik die koopsom is. Betaaltelevisie- en internet-intekengelde word erken billike waarde van die eiendom eerste-in-eerste-uit-metode of die geweegdegemiddeldemetode.

Related Posts